Navigace: Rozcestník

Sledujte nás

t_logo-a.png

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu nasua.eu provozovaném společností Nasua s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Nasua s.r.o. se sídlem Hořátev 279, 289 13, IČ: 28946391, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 154989 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami pro podnikatele. Vztahy, které neupravují obchodní podmínky pro podnikatele se řídí obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávající je obchodní společnost Nasua s.r.o. se sídlem Hořátev 279, 289 13, IČ: 28946391, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 154989 u rejstříkového soudu v Praze.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel může nakupovat v internetovém obchodu nasua.eu pouze po schváleném registračním procesu, na jehož základě je mu přidělena příslušná cenová skupina pro nákup výrobků. Podnikatel se řídí obchodními podmínkami pro podnikatele a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně způsobu vyřizování reklamací, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky  je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě nasua.eu), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy a nepoužité a nepoškozené zboží  musí být následně doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty na adresu sídla společnosti Nasua s.r.o. Náklady na doručení zboží zpět Prodávajícímu nese Kupující. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

 

Zaslání zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvním přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám při samotné objednávce zboží.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, případně dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Daňový doklad je současně s expedicí zboží zaslán na kontaktní emailovou adresu zákazníka. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


Reklamace
Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. U agregátů je monžé záruční dobu po odeslání registračního formuláře na prodloužení záruky (na nasua.eu v sekci služby - prodloužení záruky) prodloužit na 60 měsíců. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě nasua.eu, doporučujeme si stáhnout reklamační formulář (v sekci reklamace), kde zákazník  uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Vadné zboží společně společně kopií prodejního dokladu a reklamačním formulářem následně zákazník odešle jako doporučenou zásilku na adresu sídla společnosti Nasua s.r.o.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, případně bude zboží zákazníkovi zasláno zpět.  Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Nasua s.r.o. užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Výše příplatků pro jednotlivé typy spotřebičů je již součástí kupní ceny.  Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizace REMA Systém, a.s., která provozuje kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2009